Lezingenreeks “De Verlichting” aan de Universiteit Antwerpen

De Verlichting is nog altijd de inzet van ideologisch getouwtrek, vaak zonder kennis van zaken.

Wie er meer over wil leren: de Universiteit Antwerpen organiseert een reeks lezingen over de Verlichting  met een reeks specialisten.Het programma eindigt met een groot rectorendebat op woensdag 27 februari 2019.

Ik spreek op maandag 18 februari over Verlichting en vrouwenemancipatie. Over dit thema schreef ik mijn vorige column voor De Standaard, over het werk ‘Riskante Relaties‘ (‘Les Liaisons dangereuses’) van Choderlos de Laclos.

Dit is het hele programma:

Praktisch: De lezingen starten om 19:30 uur, in de Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.

Het debat start ook om 19:30 uur, heeft plaats op hetzelfde adres maar in Aula R001.

Interview over ‘de Verlichting’, De Morgen, 2 juni 2016

Unknown-1Filosofe Tinneke Beeckman pleit voor Verlichting in donkere tijden; “Het zou helpen als we jongeren iets heldhaftigs konden aanbieden”

Interview door Jan Stevens; foto door Karoly Effenberger.

De strijd tegen de ideologen van Islamitische Staat winnen we volgens filosofe Tinneke Beeckman nooit door enkel bommen te gooien. “Alleen met een stevig onderbouwd verhaal dat vertelt wat wij allemaal aan de Verlichting te danken hebben, kunnen we proberen mensen te overtuigen.”

De zelfmoordaanslagen van 22 maart 2016 presenteerden ons een ongemakkelijke waarheid: sommige landgenoten haten ons samenlevingsmodel zo erg, dat ze bereid zijn zichzelf op te blazen tussen tientallen andere landgenoten. In De verlichting uit evenwicht? neemt filosofe Tinneke Beeckman samen met Leo Neels, Marc De Vos en Ivan Van De Cloot van de denktank Itinera de verdediging op zich van onze op de waarden van de Verlichting gebaseerde samenleving. Beeckman schreef eerder het bekroonde Door Spinoza’s lens (begin juni verschijnt de vijfde druk) waarin ze de wereld van vandaag bekijkt door de blik van de 17e-eeuwse Nederlandse Verlichtingsfilosoof Baruch de Spinoza.

“De terroristische aanslagen in Parijs en Brussel waren aanvallen op de democratische liberale samenleving waarin mensen hun eigen interpretatie van geloof of ongeloof mogen hebben”, zegt ze. “De maatschappelijke vertwijfeling en radeloosheid die erop volgde, was enorm. Wij vonden de tijd meer dan rijp om de basisbeginselen van onze samenleving opnieuw voor het voetlicht te brengen. Die zijn gegrondvest in de waarden van de Verlichting zoals universele mensenrechten, vrijheid van mening en religie, vrij onderzoek en scheiding der machten. Niemand kan het een jongere kwalijk nemen dat hij ontevreden is over de manier waarop de samenleving georganiseerd is. Iedereen heeft recht op kritiek. Maar het wordt een totaal ander verhaal wanneer die jongen vervolgens zijn toevlucht neemt tot terreur. Ik herinner me een interview met Johan Leman, voorzitter van integratiecentrum de Foyer in Molenbeek, over de Syriëstrijders uit zijn gemeente. ‘Die jongens zijn vertrokken uit verontwaardiging over de schendingen van de mensenrechten van Assad’, zei hij. Terwijl ze in werkelijkheid verontwaardigd waren over de in hun ogen ongelovige Assad. Want de strijd die ze voeren is eerst en vooral religieus.”

Hoe superieur is onze Verlichting?

Nieuwe cover voor het boek.

Nieuwe cover voor het boek.

Tinneke Beeckman: “Het gaat helemaal niet over hoe superieur wij zijn, maar over hoe we mensen kunnen overtuigen van het belang van onze Verlichtingswaarden. De ideologen van Islamitische Staat voeren zwaar propaganda om mensen te verleiden en te overtuigen. Tegen jongeren zeggen ze: ‘Volg ons en we maken van jou een échte man of vrouw.’ Ze geven jonge mensen het gevoel dat hun leven zinvol wordt. ‘Als je jezelf opblaast, heeft dat effect op de hele wereld.’ Wij moeten daar ónze overtuigingscampagne tegenover stellen. We zullen geen mensen overtuigen door te staan roepen dat we superieur zijn. Dat werkt alleen maar contraproductief. Achter ideeën van universele mensenrechten en vrijheid zoals die al door Baruch de Spinoza gepropageerd werden, zit een universele natuurwet. In zijn beroemde werk Ethica heeft Spinoza het over de concepten ‘potentia potestas’. Ze betekenen allebei ‘macht’, maar potentia is de kracht die de mens heeft om zichzelf te verwezenlijken en potestas is de politieke macht, de macht die overgedragen wordt aan politici. Het politieke systeem werkt volgens Spinoza het beste als potentia en potestas min of meer met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer mensen dus in een systeem leven waarin de door hen overgedragen politieke macht hen ook de vrijheid geeft zichzelf te verwezenlijken. Dat ideale systeem was voor Spinoza de democratie. De angst die mensen ervaren in een regime waarbij ze door de machthebbers opgepakt, opgesloten en gefolterd kunnen worden, is universeel en wordt niet cultureel bepaald. Al zijn er culturele verschillen die wel bestudeerd moeten worden. Iedereen put dus voordelen uit het leven in een vrije samenleving.”

In De Verlichting uit evenwicht? willen jullie de zegeningen tonen die de Verlichting ons opgeleverd heeft?

copyright - Karoly Effenberger

copyright – Karoly Effenberger

Beeckman: “Wij stellen vast dat veel mensen niet meer schijnen te weten wat de Verlichting precies inhoudt. Een Nederlandse journalist vertelde me dat zijn dochtertje hem vroeg: ‘Papa, wat is dat, de Verlichting?’ en dat hij haar het antwoord moest schuldig blijven. Er is vandaag heel weinig aandacht voor die filosofische traditie. We zijn uit het oog verloren dat de Verlichting een rijke schat herbergt waaruit we ideeën kunnen plukken waar we vandaag iets aan hebben. Veel van die dingen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we er niet meer over nadenken. Neem de scheiding der machten: dat principe maakt het mogelijk dat ook politici voor de rechter moeten verschijnen als ze zich niet aan de wetten houden. Dat lijkt heel banaal, maar in veel landen is die scheiding der machten er niet. We staan te weinig stil bij verwezenlijkingen die we aan de Verlichting te danken hebben, zoals onze vrije rechtspraak, zoals het feit dat je niet zomaar gearresteerd kan worden of het feit dat je recht hebt op een neutrale verdediging. In mijn essay vertel ik het verhaal van ‘de affaire Calas’, een Franse familie die in de 18e eeuw op een verschrikkelijke manier slachtoffer werd van rechters die in de greep waren van de katholieke kerk en recht spraken vanuit de strijd om het ware geloof. Het is pas nadat verlichtingsfilosoof Voltaire er brieven en boeken over schreef dat er verandering kwam. Zo zitten er nog talloze andere fascinerende verhalen achter al die politieke veranderingen die we nu zo vanzelfsprekend vinden. Door terug te grijpen naar die verhalen, leren mensen misschien opnieuw het belang inschatten van de waarden van de Verlichting.” Continue Reading ›

Boekvoorstelling ‘De Verlichting uit Evenwicht’? te Brussel, 1 juni 2016

UnknownVorige woensdagavond 1 juni werd het boek ‘De Verlichting uit Evenwicht. Over normen en waarden, vrije meningsuiting en dominante religies’  (Van Halewyck) voorgesteld in het Itinera House. De directeur van Itinera, Leo Neels, had me uitgenodigd om een essay te schrijven over het belang van de Verlichting vandaag de dag. Hij had mijn boek ‘Macht en Onmacht. Een verkenning van de aanslag op de Verlichting’ (De Bezige Bij, okt 2015) gelezen.

Na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, en Brusssel op 22 maart 2016, is het thema enorm relevant.

Welke politiek kader is nodig voor een vrije en rechtvaardige samenleving? En hoe zijn we zelf tot de liberale samenleving gekomen?

In mijn essay behandel ik enkele Verlichtingsideeën, die we vanzelfsprekend vinden, maar die het niet zijn. Ik bespreek de bijdrage van Spinoza (vrijheid van denken), Voltaire (L’Affaire Calas – over onrechtvaardige rechtspraak in functie van het ‘ware geloof’), en Montesquieu (scheiding der machten en de noodzakelijke blik van de buitenstaander). Ook de feministe Olympe de Gouges en de strijd tegen de slavernij komen aan bod.

De andere auteurs – Marc De Vos (over de rechtsstaat), Leo Neels (over vrije pers en media) en Ivan Van De Cloot (over economie en walvaart) – vertrekken elk vanuit hun eigen expertise.

Knack-journalist Jeroen De Preter interviewde de drie mannen over hun bijdrage. In De Morgen verscheen dan weer een interview met mij door Jan Stevens. Maar dat post ik elders…

 

” ‘Alles kan’- journalistiek” – Leo Neels in Knack

Unknown-2In Knack verscheen een reeks over meningen in de media. Op de website van Knack reageert Leo Neels: ‘Journalistiek wordt niét van buiten uit bedreigd, ze dreigt zichzelf uit te hollen in zelfgenoegzaamheid, isolement en mediocriteit’.

Ik publiceer het hier, omdat de auteur een toepassing maakt van enkele ideeën uit mijn boek ‘Macht en Onmacht’.

” ‘Words, words, words’, antwoordde Hamlet (1602) op de vraag wat hij las; mocht Shakespeare dat toneelstuk geschreven hebben in 2015, zou Hamlet wellicht geantwoord hebben: ‘Opinions, opinions, opinions’. Dat is zeker één van de verworvenheden van wat we, verkeerd, social media noemen, die faciliteren bij uitstek een nooit aflatende stroom aan meningen. Er is al een overaanbod aan informatie. En daarbij komt een overaanbod aan meningen. Over alles en van iedereen. Dat is het gevolg van een geweldige ‘democratisering’; iedereen kan nu auteur zijn en publicist via sociale media, en de klassieke media megafoneren. Hoe opvallender, hoe beter. Het snelste verhaal en de radste tong gaan lopen met de meeste aandacht. (D. Harvey, A brief History of Neo-Liberalism, 2005, 198, gec. door Tinneke BEECKMAN, Macht en Onmacht, 2015, 130). En wat meer is, de meeste van die meningen zijn gedeconnecteerd van feiten, het zijn zwevende of loze meningen: meningloze meningen. Hét oxymoron van hedendaagse communicatie. Continue Reading ›